OPDATERET indkaldelse til ordinær Generalforsamling


Ordinær generalforsamling i Broholmerselskabet
lørdag den 10. april 2021 kl. 11.30 - 16.00

På adressen: Hårlevhallens Cafeteria, Industrivej 39, 4652 Hårlev

Opdateret med tilmelding. Link til tilmelding findes nederst i denne indkaldelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelsesgebyr.
 8. Valg af formand. (Udgår)
 9. Valg af kasserer. På valg er Julie Bjørn (Villig til genvalg)
 10. Valg til bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Søren Christiansen (villig til genvalg), Kia Christensen (villig til genvalg) og Pernille Østergaard (villig til genvalg)
 11. Valg af 2 suppleanter for et år.
 12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for et år. På valg er: Gunnar Schmidt og Peter Danielsen.
 13. Eventuelt.
Opdateret med en korrektion af punkt 12. Der skal vælges 2 revisorsuppleanter, ikke kun 1.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Christian Ravn
Formand i Broholmerselskabet

Husk: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Broholmerselskabets formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. 4 uger før 10.04.2021, uanset om generalforsamlingen må udsættes.
Valg til bestyrelsen: Skriftlige forslag til kandidater skal være Broholmerselskabets formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, dvs. 4 uger før 10.04.2021, uanset om generalforsamlingen må udsættes.
Suppleanter vælges direkte på generalforsamlingen.
Stedet for generalforsamlingen kan ændres, hvis forudsætningerne i forbindelse med Covid-19- restriktionerne tilsiger/muliggør dette. Det har været svært at finde et lokale på Sjælland, hvor der er ledigt på dagen, hvor der er den fornødne lokalekapacitet til 80 personer, og hvor man har ønsket at udleje.
Af hensyn til eventuelle restriktioner, er tilmelding nødvendig. Sidste frit for tilmelding er den 27. marts 2021.
Tilmeld her: Tilmelding til Generalforsamlingen 2021 ~ Broholmerselskabet (broholmeren.dk)Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Broholmerselskabet.
Broholmerselskabet | bestyrelsen@broholmeren.dk