Vedtægter og overenskomst mellem DKK og Broholmerselskabet

Broholmerselskabets overenskomst mellem DKK og Broholmerselskabet, underskrevet 10/05-2021 - Klik her


Vedtægter for Broholmerselskabet 

§ 1. Navn og hjemsted  

Stk. 1. Selskabets navn er Broholmerselskabet. Broholmerselskabet er stiftet den 20.04.1979. 

Stk. 2. Broholmerselskabets hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Broholmerselskabet er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for Broholmerselskabets vedtægter og den mellem parterne i medfør af §  6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst. 

 § 2. Organisation  

Broholmerselskabet er organiseret således:  

a) § 18 urafstemning  

b) §§ 11-14 Generalforsamling 

c) §§ 7-9 Bestyrelse  

d) § 5 Medlemmer 

 § 3. Broholmerselskabets formål: 

Broholmerselskabet har til formål i samarbejde med DKK, og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser, at arbejde  for at fremme kendskabet til Broholmeren og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at  bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden (FCI 315), herunder sundhed, temperament, eksteriør og  brugsegenskaber.  

§ 4. Avlsarbejde  

Stk. 1. Broholmerselskabet er DKKs sagkyndige indenfor avlsarbejdet vedrørende Broholmerracen.  

Stk. 2. Broholmerselskabet er berettiget til, efter aftale med DKK, at fastsætte egne avlsanbefalinger for avlsarbejdet med broholmeren.  

Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger.  Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.  

Stk. 4. Medlemmerne er solidariske om selskabets avlsarbejde jf. Broholmerselskabets formål § 3 

§ 5. Medlemskab Indmeldelse  

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.  

Stk.2. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.  

Stk. 3. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af Broholmerselskabet, dog uden stemmeret. De har på Broholmerselskabets generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.  

Stk. 4. Stemmeberettigede i alle Broholmerselskabets anliggender er samtlige medlemmer, der har været medlem af Broholmerselskabet siden 01.01 det pågældende år og som ikke er i kontingentrestance

 Stk. 5. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til den 31. 

december. Eventuelt overskydende kontingent 
refunderes ikke.  

Stk. 6. Er kontingentet ikke betalt senest den 15.01, rykkes medlemmet for betaling. Er kontingentet stadig ikke betalt senest 31.01, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Stk. 7. Udtræden af selskabet sker uden krav på refusion eller udbetaling af selskabets formue. 

 § 6. Kontingent  

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. 

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt senest den 31.01 for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

Stk. 3. For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales reduceret kontingent. Kontingentet fastsættes jf. stk. 1. 

Stk. 4. Ved indmeldelse i Broholmerselskabet efter den 1. juli betales halvt kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov, indføre andre former for medlemskaber, som ikke giver stemmeret eller valgbarhed. F.eks. støttemedlemskab.  

§ 7. Bestyrelsens sammensætning  

Stk. 1. Broholmerselskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager Broholmerselskabets interesser og forvalter dets  midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 4, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år. 

Stk. 3. Tillidsposter som formand, næstformand eller kasserer kan ikke besættes med medlemmer som er samlevende, Børn/ søskende. 

§ 8. Valg til bestyrelsen  

Stk. 1. Formand, kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. Formand, kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og suppleanter vælges for 1 år.   

Stk. 2. I ulige år vælges kasserer plus tre medlemmer til bestyrelsen, i lige år vælges formand plus to medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der to suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 3. Valgene sker på den ordinære generalforsamling. Skriftlige forslag til kandidater skal være Broholmerselskabets formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 4. Suppleanter vælges direkte på generalforsamlingen.   

Stk. 5. Ved indtræden eller konstituering på formandens eller kassererens pladser er valgperioden kun frem til næste generalforsamling. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem er valgperioden kun frem til næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.   

Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til bestyrelsen, skal valget ske ved supplerende valg på Broholmerselskabets ordinære generalforsamling.

 § 9. Bestyrelsens arbejde  

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.   

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde udmilbart efter den ordinære generalforsamling. Omkonstituering kan finde sted.  

Stk.3. Bestyrelsen udarbejder sin forretningsorden på det andet fyskie bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Forretningsordenen offentliggøres på hjemmesiden sammen med mødereferatet.  

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.   

Stk. 5. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.   Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 Stk. 6. Broholmerselskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Broholmerselskabet hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. 

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 8. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres efterfølgende på Broholmerselskabets hjemmeside.

Stk. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.   

Stk. 10. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i Broholmerselskabets tjeneste.   

Stk. 11.  Broholmerselskabets repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 

 § 10. Regnskab  

Stk. 1. Broholmerselskabets regnskabsår er kalenderåret.  

 Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 15. marts.

Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på generalforsamlingen 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  

§ 11. Ordinær generalforsamling  

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes på skift i Jylland, på Fyn og på Sjælland.   

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt og på Broholmerselskabets hjemmeside, til denne med mindst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Broholmerselskabets formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes og offentliggøres på selskabets hjemmeside til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes og offentliggøres følgende materiale til medlemmerne på Broholmerselskabets hjemmeside:   ¨

• Det reviderede regnskab                                           

• Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning      

• Bestyrelsens beretning                                            

• Budget for indeværende år 

 § 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 

følgende punkter:  

 1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.

3. Valg af mindst 2 stemmetællere  

4. Forelæggelse af Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge).   

6. Budgetbehandling og det kommende års planer, herunder fastsættelse af kontingent  

7. Behandling af indkomne forslag  

8. Valg af formand (lige år)  

9. Valg af kasserer (ulige år)  

10. Valg til bestyrelse  

11. Valg af suppleanter, for et år ad gangen  

12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

13. Eventuelt. 

 § 13. Afstemning på generalforsamlingen  

Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en 
majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en hemmelig urafstemning blandt Broholmerselskabets stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK

 Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 § 14. Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse  af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.   

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. 

 Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.  

§ 15. Disciplinærsager 

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf.  DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Klage over tildeling af misbilligelse eller advarsel kan indbringes for DKKs bestyrelse. 

§ 16. Disciplinære foranstaltninger  

Stk.1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:  

a) Tildeling af misbilligelse eller advarsel.  

b) Frakendelse af kennelmærke.  

c) Frakendelse af tillidshverv.  

d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, 
udstillinger og prøver.  

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.   f) Eksklusion.  

g) Nedlæggelse af avlsforbud.  

 Stk. 2. Broholmerselskabets bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love  om disciplinære foranstaltninger.  

Stk. 3. Klage over tildeling af misbilligelse eller advarsel kan indbringes for DKKs bestyrelse 

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger 

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28.  

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.  

§ 18. Urafstemning  

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt Broholmerselskabets stemmeberettigede medlemmer.  

 Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes elektronisk eller pr. post, til de stemmeberettigede medlemmer. 

Stk. 3. Ved elektronisk urafstemning udsendes forslag, herunder lovændringsforslag, via e-mail til de stemmeberettigede medlemmer sammen med link, svarfrist og vejledning til elektronisk afstemning. Stemmer skal være angivet senest 21 dage efter udsendelsen. For de medlemmer som ikke har e-mail, fremsendes stemmemateriale jf. §18 stk. 4.

 Stk. 4. Ved urafstemning pr. post, udsendes forslag, herunder lovændringsforslag, til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler og adresseret, frankeret svarkuvert. Stemmesedlerne returneres i de adresserede, frankerede svarkuverter til Broholmerselskabets sekretær. Kuverterne med stemmesedlerne returneres, så de er Broholmerselskabets sekretær i hænde senest 21 dage efter udsendelsen. 

Stk. 5. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte revisorer skal være til stede, når resultatet af urafstemningen foreligger ved elektronisk afstemning, eller ved afstemning pr. post, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 6. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne, uanset om disse er elektronisk eller pr. post.

 § 19. Opløsning af Broholmerselskabet  

Stk. 1. Bestemmelse om Broholmerselskabets opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.  

 Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af Broholmerselskabets formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 

 § 20. Ikrafttræden  

Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 23.04.2023 vedtaget ved urafstemning den 04.09.2023.  

Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 13.10.2023.   


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broholmerselskabets vedtægter som PDF  Klik her